Skip to main content

NIS-direktivet - ökad informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster - White paper #10

I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet. NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS är en förkortning av “The Directive on security of network and information systems”, det vill säga direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem, och syftar till att påskynda åtgärder för en högre nivå av säkerhet inom EU. Vi besvarar frågor som:

  • Hur ska NIS-direktivet tillämpas?
  • Några av utmaningarna med NIS-direktivet
  • Vilka omfattas av NIS-direktivet?
  • Vad skiljer NIS från GDPR?
  • Vilka är de viktigaste åtgärderna?