Hoppa till huvudinnehåll

Företrädesemission i Advenica Aktiebolag

Advenica Aktiebolag (publ) (”Advenica”) designar, utvecklar och tillverkar världsledande informationssäkerhetslösningar som säljs direkt eller via samarbete med partners till slutkunder. Bolaget är expert på informationssäkerhet och lösningarna är unika och baserade på över 20 års forskning och utveckling inom cybersäkerhetsområdet.

Kort om Advenica

Advenica Aktiebolag (publ) (”Advenica”) designar, utvecklar och tillverkar världsledande informationssäkerhetslösningar som säljs direkt eller via samarbete med partners till slutkunder. Bolaget är expert på informationssäkerhet och lösningarna är unika och baserade på över 20 års forskning och utveckling inom cybersäkerhetsområdet. Vid sidan om säkerhet står även affärsnytta och användarvänlighet, för användare såväl som administratörer, högt. Detta ger Advenica möjlighet att erbjuda kunder säkra kommunikationslösningar, vilka ökar kundens effektivitet och säkerställer full integritet. Advenica tillhandahåller sina kunder ett 360 graders erbjudande som inkluderar analys, lösningar, anpassning, implementation, service och drift för att kunder enkelt ska kunna ta tillvara informationssäkerhet för affärsdrivna lösningar såväl som hantera nationella cybersäkerhetsutmaningar.

Advenicas kunder har behov, och har insett vikten, av att hantera all eller delar av sin information med stor aktsamhet. Detta rör information som utgör ett stort värde för organisationen eller där integriteten kräver att informationsutbytet sker på ett säkert sätt. Traditionellt sett har Advenicas kunder främst utgjorts av försvarsrelaterade verksamheter, men bolaget har etablerat sig inom myndigheter och olika kommersiella aktörer under de senaste åren.

Bolaget grundades 1993 av Ove Linde som fortfarande är huvudägare och har sitt huvudkontor i Malmö samt försäljningskontor som täcker delar av den europeiska marknaden från Stockholm, Helsingfors och Wien. Advenica är ett av fyra företag som har produkter godkända på EU Secret-nivå.

Företrädesemissionen i korthet

  • Aktieägare i Advenica erhöll en (1) teckningsrätt per befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 17 juni 2020.
  • Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Advenica.
  • Teckningskursen är 2,50 SEK per aktie.
  • Advenica tillförs vid full teckning i Företrädesemissionen cirka 27,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning av aktier sker under perioden 22 juni – 6 juli 2020.
  • Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Premier Growth Market sker under perioden 22 juni – 2 juli 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas eller säljs blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Handel med Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med 22 juni fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske omkring vecka 31, 2020.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare om cirka 16,7 MSEK, motsvarande cirka 60,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från en befintlig aktieägare och externa investerare om cirka 11,0 MSEK, motsvarande cirka 39,7 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier till cirka 27,6 MSEK, motsvarande 100,0 procent av Företrädesemissionen.

För möjliggörande av ytterligare kapitaltillskott och ökad spridning i Bolagets aktie är styrelsen i Advenica bemyndigad att, vid överteckning i Företrädesemissionen, besluta om nyemission av ytterligare maximalt 1 500 000 aktier till samma emissionskurs som i Företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption). Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,8 MSEK före emissionskostnader.